diepegeothermie.be is een EFRO-project

GEOTHERMIE 2020: Roadmap studie voor de ontwikkeling en implementatie van geothermie als duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit voor overheden, bedrijfsleven en burgers. Met de Kempen als bakermat wordt de uitrol over Vlaanderen voorbereid.

VITO, VOKA Kempen en IOK wensen met GEOTHERMIE 2020 een sterke stimulans te geven aan de werkgelegenheid en de versteviging van het economisch weefsel in de Kempen en bij uitbreiding Vlaanderen. VITO zal zich hierbij vooral richten op geologie, energiesystemen en -technologieën, transities en materiaalkunde. VOKA Kempen kan op onnavolgbare wijze de aansluiting bewerkstelligen tussen het project en de regionale ondernemingen. IOK is de uitgelezen partij om de brug te slaan tussen het project, de gemeenten en de burger. Dit is een transitieverhaal, waarbij technologische, economische en sociale behoeften, innovaties en maatschappelijk draagvlak met elkaar moeten verzoend worden (WP1). De technologie is reeds bewezen in het buitenland maar nieuw voor de regio.

De grootschalige implementatie brengt dan ook een aantal technologische uitdagingen met zich mee. VITO stelt in het kader van GEOTHERMIE 2020 een technologisch stappenplan op om deze uitdagingen aan te pakken en de uitrol van diepe geothermie in de regio te bevorderen (WP2). De uitrol kan een substantiële bijdrage leveren tot de creatie van nieuwe industriële bedrijven en tot economische vooruitgang in Vlaanderen met internationale allures (WP3). Gevalstudies m.b.t. de bouw van een aantal centrales en minstens 1 cluster van centrales zullen de economische haalbaarheid moeten aantonen (WP 4). Om de uitrol mogelijk te maken zullen tenslotte een aantal initiatieven moeten genomen worden op het vlak van vergunningen, concessiebeleid of zelfs wetgeving (WP 5).

  • Projectverantwoordelijke: VITO nv
  • Projectpartners: VOKA Kempen, IOK
  • Looptijd: van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015
  • Co-financiering:

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van:

  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • Agentschap Ondernemen (Vlaamse Hermes-cofinanciering)
  • Provincie Antwerpen

EFRO

0 logo efro

Partners van diepegeothermie.be

VITO is een op Europees vlak toonaangevend, onafhankelijk onderzoeks- en adviescentrum op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer en landgebruik zijn de vijf thema’s waarop VITO zich focust. VITO levert innovatieve en kwalitatief hoogstaande oplossingen, waar grote en kleine bedrijven concurrentieel voordeel uit halen en adviseert industrie en overheden om hun toekomstbeleid te bepalen. VITO telt ruim 700 hooggekwalificeerde medewerkers uit diverse specialismen en werkt samen met sectorfederaties en hun onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen en Europese onderzoeksinstituten.

www.vito.be

Voka – Kamer van Koophandel Kempen telt ruim 1.350 leden en is actief op het gebied van netwerking, belangenbehartiging en dienstverlening. De Kempense Kamer maakt deel uit van de alliantie Voka – het Vlaams netwerk van ondernemingen – dat meer dan 18.000 bedrijven, 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt in Vlaanderen en Brussel. De Voka-alliantie groepeert het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel (KvK).

www.voka.be/kempen

IOK, de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is een dienstverlenende vereniging. IOK heeft doel de 29 aangesloten gemeentebesturen te ondersteunen. Tot het uitgebreide takenpakket van IOK behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening.

www.iok.be