Het GEOHEAT APP-project: “Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de warmtevraag bij bouw- en renovatieprojecten”.

GEOHEAT-APP, VITO, GRONTMIJ Nederland en TNO hebben de mogelijkheden van de toepassing van geothermie in de Grensregio Vlaanderen-Nederland onderzocht. Specifiek zijn dit de provincies Antwerpen, Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In de studie wordt zowel het potentieel van ondieper en diepere geothermie (tot ruim 80°C) onderzocht als de mogelijkheid om de warmte bovengronds ook daadwerkelijk nuttig in te zetten. De studie is uitgevoerd in het kader van het Interreg IVa-Vlaanderen-Nederland programma en mede gefinancierd door een aantal lokale overheden en andere partijen (zie lijst onderaan).

In de eerste fase werd een grensoverschrijdend geologisch 3D model van 4 potentiële watervoerende lagen uitgevoerd. Daarnaast werd er in het projectgebied gekeken naar het geothermisch potentieel van zones met verhoogde doorlatendheid.

Om de daadwerkelijke benutting te bepalen zijn energieconcepten voor een zestal concrete locaties uitgewerkt: nl. Antwerpen, Turnhout, Kinrooi, Eindhoven, Maastricht en Tilburg. Naast directe warmtelevering vanuit de ondergrond zijn ook combinaties met andere (duurzame) opwekkers gemaakt om te komen tot een maximaal duurzaam systeem. In de voorbeeldstudies werd gekeken naar het verduurzamen van bestaande netten, het gebruik aardwarmte in glastuinbouwgebieden en, in combinatie met koeling, op een modern bedrijventerrein. Ten behoeve van de economische haalbaarheid is een uitgebreid financieel model opgesteld dat inzicht geeft op relevante outputparameters die de besluitvorming aangaande de investering en exploitatie, invulling kunnen geven.

De resultaten laten zien dat er interessante kansen liggen voor de toepassing van deze duurzame en hernieuwbare energiebron, waarmee wederom een nieuwe stap gezet kan worden naar een meer onafhankelijke en CO2 vrije energievoorziening.

Bron: www.vito.be